.

Årsmöte

30.03.2023 kl. 18.00 – 20.00

Bästa medlem av Svensk Förening i Åggelby,

Föreningens medlemmar kallas till stadgeenligt årsmöte den 30 mars 2023 kl. 18 i Stora salen i Societetshuset i Åggelby, Larin Kyöstis väg 7. Under mötet behandlas och beslutes om de ärenden som stadgarna stipulerar. Därutöver vill styrelsen med medlemmarna diskutera om Föreningens framtida verksamhetsförutsättningar. Nedan mötets föredragningslista. Alla medlemmar hjärtligt välkomna. Servering.

Föredragningslista

1.     Mötet öppnas av ordförande

2.     Val av mötesordförande och –sekreterare

3.     Val av två protokolljusterare och två rösträknare

4.     Mötets stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet konstateras

5.     Mötets arbetsordning fastställs

6.     Verksamhetsberättelsen föredras

7.     Bokslutet och verksamhetsgranskarnas berättelse föredras

8.     Bokslutet fastställs och ansvarsfrihet beviljas åt styrelsen och de redovisningsskyldiga

9.     Verksamhetsplanen fastställs

10.  Medlemsavgiften för år 2024 fastställs

11.  Budgeten för år 2023 fastställs

12.  Val av styrelseordförande för år 2023

13.  Val av styrelsemedlemmar för en två-årsperiod väljs i stället för dem som står i tur att avgå

14.  Val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter

15.  Diskussion om Föreningens framtida verksamhet, ekonomi och beslut om fullmakt åt styrelsen angående eventuell omdisponering av tillgångarna

16.  Övriga ärenden

17.  Mötet avslutas

 

Med en varm hälsning

John Westerholm ;Ordförande  tel: 044 9823878